Διοργανωτές

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.

Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του management και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), o Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).

Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 53 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από 17.500 εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 26 πόλεις της χώρας και έχει περίπου 4.200 αποφοίτους.

 


 

Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ)

Αποστολή

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) ιδρύθηκε το 1985. Tο Ινστιτούτο αποτελεί την κύρια συλλογική έκφραση και εκπροσώπηση όσων πιστεύουν στον κρίσιμο ρόλο της πληροφορικής και εργάζονται συστηματικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής. Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως ειδικότερο σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας του Μάνατζμεντ και των λειτουργιών του με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την αναβάθμιση του ρόλου του Μάνατζμεντ της Πληροφορικής στη διοίκηση της επιχείρησης, καθώς και την προώθηση, προβολή και διάδοση των αρχών του για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στόχοι

Οι κυριότεροι στόχοι του ΕΙΠ είναι οι εξής:

 • Η ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή του Μάνατζμεντ της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που λειτουργούν στην Ελλάδα.
 • Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στη θεωρία και στη χρήση της πληροφορικής και η συμβολή στην ανάπτυξη και την προσαρμογή των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών της πληροφορικής στην ελληνική πραγματικότητα.
 • Η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, απόψεων και πρακτικών Μάνατζμεντ της Πληροφορικής και των επικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η συμβολή του στη διαμόρφωση υψηλής επαγγελματικής συνείδησης των στελεχών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
 • Η ανάπτυξη σχέσεων και δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ των απασχολούμενων επαγγελματικά και επιστημονικά στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ελλάδα με συναδέλφους τους σε αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.
 • H μελέτη των εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών αναγκών στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και η αποτελεσματική συμβολή του στην κάλυψη των αναγκών αυτών, κυρίως μέσα από τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΕΕΔΕ.
 • H έρευνα και η μελέτη στοιχείων και προβληματισμών στους επί μέρους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και η αποτελεσματική συμβολή του στην επίλυσή τους.
 • Η σύνδεση των ακαδημαϊκών του χώρου με τους επαγγελματίες με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή του.
 • Η διάδοση της γνώσης και των νέων εξελίξεων του Μάνατζμεντ της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών προς τα Μέλη του.

Μέλη

Το Ινστιτούτο απευθύνεται σε επιχειρηματικά μεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη που έχουν την ευθύνη χάραξης της γενικότερης στρατηγικής για νέα πληροφοριακά προϊόντα και υπηρεσίες, σε εταιρίες πληροφορικής, τραπεζικούς οργανισμούς καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επίσης, σε όσους δραστηριοποιούνται ακαδημαϊκά στις λειτουργίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

More in this category: « Επιτροπές

Επικοινωνία


Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τους ακόλουθους τρόπους:


 • Διεύθυνση

  Βασιλεως Αλεξανδρου 2
  Αθήνα
  Τ.Κ. 161 21


 • Πληροφορίες

  κ. Ματίνα Σταυροπούλου


 • Τηλέφωνο

  Τηλ.: 2102112000
  (εσωτ. *710)


 • email

  email: eip@eede.gr